الكتروموتور abb 30 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa با وزن 254 کیلوگرم توانسته دردسته موتور های ولتاژ پایین قرار گیرد.