الكتروموتور abb 15 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa با کد فنی 160M2B و وزنی برابر 122 کیلوگرم در دسته الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.