• کنترل بدون سنسور در سرعت های پایین
  • راندمان عالی کنترل سرعت ، گشتاور
  • کارکرد کنترل چند سرعتی
  • بهبود وضعیت ترمز DC
  • پایداری ترمز خارجی جهت آسانسور
  • ولتاژ خروجی با کیفیت بالا