اينورتر دانفوس fc302 75kw ورودي سه فاز 

كد P75K-T3