اينورتر دانفوس fc302 7.5kw ورودي سه فاز 

كد P7K5-T3