اينورتر دانفوس fc302 55kw ورودي سه فاز 

كد P55K-T3