اينورتر دانفوس fc302 5.5kw ورودي سه فاز 

كد P5K5-T3