اينورتر دانفوس fc302 4kw ورودي سه فاز 

كد P4K0-T3