اينورتر دانفوس fc302 45kw ورودي سه فاز 

كد P45K-T3