اينورتر دانفوس fc302 3kw ورودي سه فاز 

كد P3K0-T3