اينورتر دانفوس fc302 37kw ورودي سه فاز 

كد P37K-T3