اينورتر دانفوس fc302 30kw ورودي سه فاز 

كد P30K-T3