اينورتر دانفوس fc302 22kw ورودي سه فاز 

كد P22K-T3