اينورتر دانفوس fc302 2.2kw ورودي سه فاز

 كد P2K2-T3