اينورتر دانفوس fc302 15kw ورودي سه فاز 

كد P15K-T3