اينورتر دانفوس fc302 1.1kw ورودي سه فاز 

كد P1K1-T3