اينورتر دانفوس fc302 0.75kw ورودي سه فاز

كد PK75-T3