اينورتر دانفوس fc302 0.37kw ورودي سه فاز 

كد PK37-T3