اینورتر دلتاE 7.5KWسه فاز

اينورتر delta 7.5kw vfd-e ورودي سه فاز VFD-075-E-43

درايوي با قابليت هاي بالا،  عملكرد قوي  و كاربردي وسيع در صنايع