اینورتر دلتاE 3.7KWتكفاز

اينورتر delta 3.7kw vfd-e ورودي تكفاز VFD-037-E-21

درايوي با قابليت هاي بالا،  عملكرد قوي  و كاربردي وسيع در صنايع