اینورتر اینوتchf100 1.5kw تکفاز

اینورتر invt chf100a 1.5kw ورودی تکفاز 

رنج فركانسی ورودی: 47 تا 53 هرتز
رنج ولتاژ خروجي: صفر تا ولتاژ نامی ورودی
رنج فركانس خروجی: 0 تا 400 هرتز
مد كنترل: V/F كنترل و كنترل برداری بدون سنسور
كنترل گشتاور بصورت كنترل برداری بدون سنسور
پشتيبانی از حالت PNP ‌و NPNدر ورودی های ديجيتال
ظرفيت اضافه بار: 60 ثانيه با 150 درصد جريان نامی و 10 ثانيه با 180 درصد جريان نامی
رنج تنظيم سرعت: 1:100
فركانس كرير: 15 50 كيلوهرتز
منابع رفرنس فركانس: كی پد كنترل، ورودی آنالوگ، ورودی HDI، ارتباط سريال، سرعت پله ای، PID و PLC ساده داخلی
تابع كنترل PID
PLC ساده داخلی و تابع سرعت پله ای : تا 16 سرعت قابل تنظیم

over load : 60s with 150% of rated current, 10s with 180% of rated current