اینورتر دلتاB 75KW سه فاز

اينورتر delta 75kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-750-B-43

درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.