اینورتر دلتاB 7.5KW سه فاز

اينورتر delta 7.5kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-075-B-43

درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.