اینورتر دلتاB 37KW سه فاز

اينورتر delta 37kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-370-B-43

درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.