اینورتر دلتاB 15KW سه فاز

اينورتر delta 15kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-150-B-43

درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.