اینورتر دلتاB 1.5KW سه فاز

اينورتر delta 1.5kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-015-B-43

درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.