اينورترdanfoss aqua 18.5kw‌ورودي  سه فاز

كد P18.5K