کد فنی : ECMA-G21306RS

کد فنی درایو : ASD-B2-0721-B

Delta ASDA-B2 Series