کد فنی : PI734F

تیپ موتور PI734F

دارای توان دائم 1616KW  و  2020kva