کد فنی : PI734B

این ژنراتور با تیپ موتور PI734B دارای توان دائم 1088KW  و  1360kva است .