کد فنی : PI734A

این ژنراتور با تیپ موتور PI734A دارای توان دائم 980KW  و  1225kva است .