کد فنی : HCI634K

این ژنراتور با تیپ موتور HCI634K دارای توان دائم 888KW  و  1110kva است .