کد فنی : PI044E

این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 8KW  و  10kva است .