کد فنی : HCI634J

این ژنراتور با تیپ موتور HCI634J دارای توان دائم 800KW  و  1000kva است .