گیربکس ایلماز 18.5 کیلو وات 32 دور  MR773-180M/4 پایه دار