پمپ وکیوم روغني تسمه اي 56 متري Rotary Vane  اطلس

كد2X15-A