پمپ وکیوم روغني تسمه اي 28 متري Rotary Vane  اطلس

كد2X8-A