سروموتور estun pronet ama-s 750w / 3000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-08AMA

کدفنی موتور : EMJ-08ASA22