سروموتور estun pronet ama-s 7.5kw / 1500rpm / 400v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-75DMA

کدفنی موتور : EMB-75DSA22