سروموتور estun pronet ama-s 5kw / 2000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-50AMA

کدفنی موتور : EMG-50ASA22