سروموتور estun pronet ama-s 4kw / 1000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-50AMA

کدفنی موتور : EML-40ASA22