سروموتور estun pronet ama-s 2kw / 1000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-20AMA

کدفنی موتور : EML-20ASA22