سروموتور estun pronet ama-s 200w / 3000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn

کد فنی درایو : Pronet-02AMA

کدفنی موتور : EMJ-02ASA22