سروموتور estun pronet ama-s 1kw / 2000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-10AMA

کدفنی موتور : EMG-10ASA22