سروموتور estun pronet ama-s 750w / 3000rpm / 200v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-08AMA

کدفنی موتور : EMG-08ASA24