سروموتور Estun pronet amc-e 750w/3000RPM 200v تكفاز 

كد فنی درایو : Pronet-E-08A

کد فنی موتور : EMJ-08APB22