سروموتور estun pronet ama-s 7.5kw / 1500rpm / 400v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-75DMA

کدفنی موتور : EMG-75DSA24