سروموتور estun pronet amc-e 5kw / 2000 rpm ترمزدار 

كد فنی درایو : Pronet-E-50D

کد فنی موتور : EMG-50DPA24