سروموتور Estun pronet amc-e 5kw / 2000rpm 200v تكفاز 

كد فنی درایو : Pronet-E-50A

کد فنی موتور : EMG-50APA22