سروموتور estun pronet amc-e 5kw / 2000rpm ترمزدار

کد فنی درایو : PRONET-E50A

کد فنی موتور : EMG-50APA24